Wysokość odszkodowania

WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA NA TERENIE WIELKIEJ BRYTANII

Całkowite roszczenie, jakim jest odszkodowanie równa się wysokość takiej kwoty, jaka zostanie ustalona wedle ściśle określonych czynników. Na pierwszym miejscu uwagę zwraca się na poprawne rozpoznanie aktualnego orzecznictwa sądowego oraz rzetelne przedstawienie materiałów dowodowych. Niezbędne staje się również dokładne dokonanie analizy raportów rzeczoznawców oraz raportów, które sporządzają pod względem medycznym lekarze specjaliści. W tych ostatnich ujęte zostają kwestie obrażeń fizycznych oraz psychicznych, jakich doznały osoby poszkodowane. Uwzględnia się ponadto kalkulację strat finansowych przeszłych oraz przyszłych, które mogły powstać w przyszłości. Ma to na celu zabezpieczyć roszczenia osoby poszkodowanej.

Odszkodowanie jest kwotą pieniężną wypłacaną przez ubezpieczyciela. Wedle prawa cywilnego składają się na nią trzy składniki:

  • Zadośćuczynienie będące w pewien sposób rekompensatą za ból fizyczny i psychiczny, jakiego doznała osoba poszkodowana, a ma ono formę wypłaty pieniężnej za powstałe obrażenia. Wysokość ustalana jest na podstawie oceny zakresu doznanych obrażeń, ich stopnia oraz intensywności. Uwzględnia się również aktualne orzecznictwo Sądu.
  • Odszkodowanie za straty przeszłe stanowi rzeczywiste konsekwencje finansowe wypadku, które wynikają bezpośrednio z powstałej szkody. Wysokość tego składnika waha się w granicach kilku tysięcy do kilku milionów funtów. W katalogu odszkodowań tej grupy znajdujemy zniszczony pojazd, ekwiwalent za pomoc oraz opiekę osób bliskich, koszty leczenia w sektorze prywatnym, jak i pogrzebu, a także utracone aktualne dochody.
  • Odszkodowanie za straty w przyszłości dotyczy korzyści, które mogły wyniknąć w czasie przyszłym. Aby ocenić wysokość tego składnika stosuje się specjalne kalkulacje kapitulacyjne, które przewidują straty aż do osiągnięcia wieku emerytalnego, jak i dalej. Raz w miesiącu na ów rentę mogą liczyć osoby do 18tego roku życia i to w szczególnych przypadkach w tym, gdy ciężkie obrażenia nie pozwalają oszacować strat w przyszłości. Dolna granica wysokości tego składnika to kilka milionów funtów. Górna granica wynosić może nawet kilkanaście milinów funtów, przy czym bywa ograniczona aktualnymi przepisami prawnymi. W katalogu odszkodowań znajdujemy rentę za utracone dochody, większe potrzeby życiowe, jak i leczenie na terenie kraju i poza w nim, w sektorze prywatnym.

Trudno jakikolwiek przypadek podawać za przykład, bowiem każda sytuacja wymaga indywidualnej oceny i szczegółowego rozpatrzenia. Pod uwagę koniecznie należy brać stopień doznanych obrażeń oraz to, w jakim stopniu wpływają one na życie poszkodowanego i jego bliskich. Można jednak przedstawić szacunkowe kwoty zadośćuczynienia, a są to:

Sprawdź jakie należy Ci się

odszkodowanie

NAPISZ DO NAS

JAK KALKULOWANA JEST WYSOKOŚĆ RENTY ZA STRATY W PRZYSZŁOŚCI?

Na metodę kalkulacji renty wpływa między innymi rozległość obrażeń oraz fakt, w jaki sposób wpłynęły na życie osoby poszkodowanej i jej najbliższych.

RENTA ZA STRATY W PRZYSZŁOŚCI WG METODOLOGII SMITH – VS – MANCHESTER AWARD

Należności finansowe przyznawane są osobom, których obrażenia nie były na tyle poważne, aby wynikała z tego niepełnosprawność zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednak obrażenia te powodują, że wykonywanie pracy w przyszłości może być problematyczne. Tego typu renta wypłacana jest w formie kapitalizacji. Kwota ustalana jest na podstawie jej wysokości, jakie w okresie od trzech miesięcy do trzech lat w czasie przyszłym zarobiłaby osoba poszkodowana. Zanim dojdzie do ustalenia ostatecznej kwoty, przeprowadzane są badania co do zdolności pracy i logicznych aspektów.

RENTA WG METODOLOGII AKTUARIALNEJ – OGDEN TABLES

Tego typu renta przyznawana jest osobom poszkodowanym, które doznały poważnych obrażeń skutkujących niepełnosprawnością wedle obowiązującego prawa o niepełnosprawności i wpływają one na możliwość samodzielnego funkcjonowania oraz wykonywania pracy. Każdy poszkodowany zyskuje szansę na rentę za straty, które przyjdzie mu ponosić w przyszłości aż do końca życia. Renta ta obejmuje również wypadki śmiertelne osoby ubezpieczonej. Po dokonanej analizie sytuacji bliskich osoby poszkodowanej, może ona uzyskać rentę. Do dokonania kalkulacji niezbędne są specyficzne wzory matematyczne zawarte w tabelach, które dostarcza Urząd Statystyczny.

RENTA OBEJMUJE:

  • utracone zarobki w przyszłości z uwzględnieniem zachowania zdolności do pracy
  • posiadane wykształcenie oraz inne nabyte umiejętności
  • utratę prawa do wyższej emerytury ze względu na pomniejszone możliwości zarobkowania
  • koszty związane z leczeniem i rehabilitacją w placówkach prywatnych
  • dodatek dla osób bliskich, za pomoc w pracach domowych, w czasie przyszłym
  • zwiększone potrzeby życiowe, takie jak dostosowanie mieszkania oraz środków transportu do osoby niepełnosprawnej
  • innego rodzaju straty finansowe.